Please enable JS
Logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ESENSIVE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESENSIVE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres: office@esensive.com, albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym przez formularz kontaktowy, ustnie, lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od treści wiadomości od Pani/Pana, w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, w związku z wykonaniem umowy (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), albo w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w Pani/Pana wiadomości (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora, a w przypadku gdyby Pani/Pan podała/podał dane osobowe przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, może być również wymogiem umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a w przypadku działań przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym okresie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Niektóre dane mogą być również przetwarzane tak długo, jak jest to możliwe, lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.